Warning: mysqli_query(): Empty query in /usr/home/bosir/domains/sport.bialogard.info/public_html/sms/sms.php on line 957

 

Białogard, dnia 2023-02-06

 

Imię         
Nazwisko

                                                                                                 

 

OŚWIADCZENIE

 

Akceptuję usługę przesyłania informacyjnego SMS–a przez Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Białogardzie na nr telefonu komórkowego( 9 cyfr):

 

+48

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „  Regulaminu usługi informacyjnej SMS”** obowiązującym w Białogardzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Białogardzie,
akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla celów wynikających z jego realizacji (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r poz. 1000) oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2017 r. poz. 1219.

          

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1)        Administratorem Państwa danych osobowych jest Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. w Białogardzie, ul. 1-go Maja 49, 78-200 Białogard

2)        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.brd@wp.pl

3)        Dane będą przetwarzane: 

aby świadczyć dla Ciebie usługę informacyjną SMS na zasadach określonych w Regulaminie usługi informacyjnej SMS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

4)        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pracownicy i współpracownicy BOSiR Sp z o.o. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla BOSiR Sp z o.o. w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub umów powierzeń  (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania).

5)        Państwa dane osobowe gromadzone w związku z korzystaniem z usługi informacyjnej SMS będą przechowywane przez okres korzystania z usługi. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO będą przechowywane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, jednak nie dłużej, niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej, niż do upływu terminów wskazanych w drugim zdaniu przedmiotowego punktu

6)        Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

7)        Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

8)        Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9)        Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

 

 

 

** Regulamin usługi informacyjnej SMS dostępny jest na stronie www.sport.bialogard.info oraz w siedzibie BOSiR.

Zapoznałem/am się

 

 

 

 

 

 

                 

e='mso-tab-count:1'>